Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a játékra jelentkező hozzájárulása, amely a jelentkezés megtörténtével, a személyes adatok mellékelt űrlapon történő rögzítésével és átadásával, mint ráutaló magatartással megadottnak tekinthető.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a jelentkezővel való marketing, termékismertetési célú kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a jelentkező részére Liferay szoftvertermékekről való tájékoztatáshoz szükséges körben kezeli a személyes adatokat, valamint elérhetőségi adatokat kezel. A kezelhető személyes adatok köre: a jelentkező neve munkahelyének megnevezése, munkahelyi beosztása, e-mail címe, valamint az általa önkéntesen megadott bármely további személyes adat.

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

A jelentkezéskor megadott, illetve megküldött adatok kizárólag a Webtown-Informatika Kft. azon alkalmazottai által kerülnek kezelésre, akiknek ez munkaköre alapján joga, illetve kötelezettsége, az adatkezelés helye ezen alkalmazottak munkavégzéséhez rendszerint használt hely.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a jelentkező a Szervező által megküldött második termékismertetőre sem válaszol, vagy az ismertetett termék iránt nem mutat érdeklődést, a játékra jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat legfeljebb 1 (egy) évig kezeli. Az adatkezelési időtartam elteltével a jelentkezőnek a jelentkezés keretében benyújtott személyes adatai – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – törlésre kerülnek.

A Szervező egy évet meghaladóan a személyes adatokat csak a jelentkező kifejezett, egyértelmű és önkéntes, írásbeli hozzájárulása alapján, illetőleg akkor őrizheti meg, ha a jelentkező a számára megküldött termékismertető alapján a Szervezővel szerződéses jogviszonyt létesített, és csak akkor, ha annak megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési cél elérése érdekében szükség van.

A jelentkező adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható az info@webtown.hu e-mail címre küldött írásbeli kérelemmel. Ebben az esetben a jelentkezéskor megadott, illetve megküldött személyes adatok törlésre kerülnek. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása a játéksorsolás elbírálásának akadályát képezi, így a hozzájárulás visszavonásával a játékra jelentkezés is visszavontnak tekinthető. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján korábban végzett adatkezelés jogszerűségét.

A jelentkező a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá élhet az adatkezelés korlátozásához vagy az adatok törléséhez való jogával.

Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben panasszal kíván élni, ezt megteheti a Szervezőnél az alábbi elérhetőségen: info@webtown.hu. A Szervező a panaszt kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az adatvédelmi tisztviselő eljárásával szemben a felügyeleti szervnél, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve bíróság előtt élhet további jogorvoslattal.

A Szervező adatvédelmi szabályzata az alábbi weboldalon érhető el: www.webtown.hu

Budapest, 2018. 10. 18.

 

Webtown-Informatika Kft.

adatkezelő